Cá lóc
Cá lóc
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá lóc cắt lát
Cá lóc cắt lát
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá lóc đồng
Cá lóc đồng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá sặc rằn
Cá sặc rằn
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Cá rô đầu vuông
Cá rô đầu vuông
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá rô đồng
Cá rô đồng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá rô phi
Cá rô phi
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá diêu hồng
Cá diêu hồng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(3 nhận xét)
Cá linh
Cá linh
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Cá trê đồng
Cá trê đồng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá basa cắt lát
Cá basa cắt lát
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá hú nguyên con
Cá hú nguyên con
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Cá hú cắt lát
Cá hú cắt lát
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá kèo
Cá kèo
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá thát lác nạo
Cá thát lác nạo
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Cá ba sa nạo
Cá ba sa nạo
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá bống trứng
Cá bống trứng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)
Cá chép
Cá chép
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Cá chép cắt lát
Cá chép cắt lát
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Đầu cá chép
Đầu cá chép
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Cá lòng tong
Cá lòng tong
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(1 nhận xét)
Ếch đồng
Ếch đồng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Lươn đồng
Lươn đồng
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
Chưa có nhận xét nào
Ốc bươu
Ốc bươu
0 đ/TẠM NGƯNG BÁN 0đ/kg
(2 nhận xét)